? Tehnomont Pranji?

Sunce je budu?nost

Image

Energija Sun?evih zraka je besplatna, neiscrpna, ne proizvodi emisiju CO? ?tetnu za okoli?. Za razliku od nje, zalihe fosilnih goriva su ograni?ene i sve skuplje. Ne iznena?uje da se sve ve?i broj ljudi odlu?uje za dobivanje topline i tople vode uz pomo? energije Sun?evih zraka. U Hrvatskoj je intenzitet sun?evog zra?enja promjenjiv, ovisno o razmatranom zemljopisnom podru?ju, ali uvijek dovoljnog intenziteta da se u svakom kutku zemlje mogu instalirati solarni sustavi za pretvorbu solarne energije u toplinu za pripremu tople vode i podr?ku grijanju.

Obja?njenje solarne tehnologije

Image
louis vuitton replica uk louis vuitton replica uk louis vuitton replica uk

Pod pojmom toplinskog kori?tenja sun?eve energije podrazumijeva se proizvodnja topline za grijanje i pripremu tople vode u solarnim kolektorima pomo?u sun?eve energije. Solarni kolektor funkcionira pritom, pojednostavljeno re?eno, kao vrtno crijevo za polijevanje ostavljeno na suncu: sun?eve zrake zagrijavaju teku?inu za prijenos topline u kolektoru. Opto?na crpka provodi zagrijanu teku?inu do solarnog spremnika. Tamo teku?ina za prijenos topline predaje toplinu preko izmjenjiva?a topline vodi u spremniku. Ohla?ena teku?ina provodi se natrag u kolektor, kako bi tamo ponovno bila zagrijana. U slu?aju da pri lo?em vremenu nema dovoljno sun?eve energije na raspolaganju, zagrijavanje se posti?e pomo?u ure?aja za grijanje preko drugog zavojnog cjevastog izmjenjiva?a u spremniku ?za komfor kori?tenja tople vode neovisan o vremenskim uvjetima. Tako je povr?ina kolektora od 1,2 m2 dovoljna za proizvodnju 40 litara tople vode, ?to odgovara prosje?noj dnevnoj potrebi jedne osobe. Iskoristivi vijek trajanja solarne toplinske instalacije znatno je dulji od 20 godina! I bez ikakvih zahvata, nakon amortizacije po?etne investicije, besplatno se mo?e dugi niz godina iskori?tavati solarna toplina za pripremu tople vode. U usporedbi s rastu?im cijenama silnih energenata, mo?e se skratiti period amortizacije, ?ine?i tako izbor solarnog rje?enja jo? profitabilnijim! Solarna toplina otvara nove perspektive i omogu?ava da ekonomske u?tede danas postaju konkretne.   Vi?e >

Topla voda i grijanje

Image

Zahvaljuju?i mikroprocesorskoj tehnologiji koja je u stalnoj vezi s osjetnicima u ure?aju, rad ?e u potpunosti biti automatiziran i rukovo?en zadanim parametrima. U slu?aju bilo kakve smetnje ure?aj ?e samostalno prepoznati novonastalo stanje te ?e blokirati sve funkcije.

Kontakt

Image

Tel: 01/3312-752

Karta

Buderus

Prikaz ve?e karte

Pla?anje karticama

Image Image Image
Buderus Seltron Lg Toshiba Bosch Viessman Haier Valliant Remeha